MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Taraflar
1.1. Satıcı
Unvan : KRALİÇE KUMAŞ
Adresi : Batı Mah. Sabri Taşkın Cad. No:8 Pendik/İSTANBUL
Telefon : +90 542 793 46 53
E-Posta :info@kumasmodam.com
1.2. Alıcı
Ad/Soyad/Unvan: [fatura-isim]
Adresi : [fatura-adres]
Telefon : [telefon]
E-Posta : [eposta]
Madde 2- Konu
İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nınSATICI’ya ait www.kralicekumas.com sitesinden
elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı
ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli
Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa
konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat
koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının
kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi
makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından
bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş
verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.kumasmodam.com yer alan
ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin
ayrılmaz parçalarıdır.
Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli,
ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda
belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.
Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya
noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve
ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. SATICI gerekli
gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi
durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın
vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin
yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI
ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir
cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
Alınan Ürün /Ürünler
Sipariş Bilgileri
Ürün(ler) Adı/Adedi/Fiyatı :–
Kargo Ücreti :–
Toplam Tutar: [sepet-tutar]
Alıcı Bilgileri
Ad/Soyad/Unvan :[fatura-isim]
Adresi :[fatura-adres] / TÜRKİYE
Telefon : [telefon]
E-Posta : [eposta] 

Madde 4- Genel Hükümler
5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış
fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi
elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI
tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri,
ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak
edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın
yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre
zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu
süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme
hakkı saklıdır.
5.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her
türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde
işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi,
işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi
kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik
edebilir.
5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde
sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren
3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli
ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit
edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka
kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim
yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya
kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması
sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından
SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye
gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların
borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir
sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu
ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını
haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı
ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi
kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden
sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade
edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3
haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması
halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için
SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi
tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim
bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim,
pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu
sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim
faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
5.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.
Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra
mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa
mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
5.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya
ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı
tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini,
siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin
bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan
talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede
sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise
SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
5.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin
gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı
tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini
beyan ve taahhüt eder.
5.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet
etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm
hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
5.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel
ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,
başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye
başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı,
vb.) işlemlerde bulunamaz.
5.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan
ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya
başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla
konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link
verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
5.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu
ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki
ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal
ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı
tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
Madde 5- Sipariş/Ödeme Prosedürü
Sipariş: Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam
taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden
işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili
gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz. Süreçteki herhangi bir
aksama durumu, alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı
kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir.
Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, havalenin (EFT’ nin) satıcı
hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu
malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması
durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda
alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi
doğrultusunda ; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime
engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir. Sözleşme
konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu
durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her
türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir
durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
Ödeme: https://www.kralicekumas.com ’de, internet ortamında kredi kartı ile ödeme yoktur.
Müşterilerimize, nakit havale veya eft ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede
alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba
geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin
Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. Ürünün
tesliminden sonra Alıcı’ya ait banka kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir
şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka
veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim
edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye
giderleri Alıcı’ya aittir.
Madde 6- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü
7.1. Sevkiyat: Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı
olduğu kargo Şirketine verilir.
7.2. Teslimat: Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim
edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin
kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri
taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir. Ürünler, Kargo
şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir. Kargo
Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik
olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde
sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.
Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun
teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde
olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen
günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri
hizmetlerine info@kumasmodam.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal
bildirilmelidir.
7.3. Zarar Görmüş Paketler: Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim
alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi
paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim
edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda
vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak
yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın
Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.
Madde 7- Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü
8.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya
bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna
ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan
masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede
düzenlenen düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
8.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
8.2.2. İade formu,
8.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz
ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
8.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20
günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
8.2.5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa
veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun
kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
8.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit
tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal
edilir.
Madde 8 – Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
9.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya
sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
9.2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.
9.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
9.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
9.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün
olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
9.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış
olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine,
veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
9.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli
yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
9.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba
kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın
değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
9.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen
gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
9.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere
ilişkin sözleşmeler.
9.11. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,
kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf
malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış,
denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal
sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
Madde 9– Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart
sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya
karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda
ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından
dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 10– Yürürlük
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm
şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin
sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: Kraliçe Kumaş
ALICI: [fatura-isim]
TARİH: [tarih]